REGULAMIN SZKOLEŃ ONLINE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Warunkiem zawarcia Umowy na Szkolenie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu Sprzedaży oraz niniejszego Regulaminu. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sprzedaży.
  2. Definicje zawarte w Regulaminie mają odpowiednie zastosowanie do niniejszego Regulaminu. 
  3. Organizatorem szkolenia “Hello Summer - online” jest  firma:  

Agnieszka Iwanicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Iwanicka ul. Środkowa 46, 05-083 Zaborów, NIP: 1181804486, REGON: 146302305 tel. 668-497-394, info@agnieszkaiwanicka.pl

  1. Umowa z Użytkownikiem na wybrane Szkolenie zawierana jest przed rozpoczęciem Szkolenia, najpóźniej do 1 dnia roboczego przed jego rozpoczęciem z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na to Szkolenie.
  2. Aktualne terminy i miejsca szkolenia znajdują się na stronie 

www.agnieszkaiwanicka.pl.

PLATFORMA SZKOLENIOWA 

 

 1. Po dokonaniu zakupu szkolenia online Klient otrzymuje na e-mail informacje niezbędne dla skorzystania ze szkolenia online - o  ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu, Umowy, oferty lub informacji o konkretnym szkoleniu.
  Szkolenie to będzie mieć następujące parametry:
 2. a) maksymalna liczba szkoleń, które odbywać się będą w ramach jednego szkolenia wynosi 20;
 3. b) podstawowy czas trwania poszczególnego szkolenia to nie mniej niż____________- minut.
 4. Uczestnik po dokonaniu logowania do platformy szkoleniowej może skorzystać ze szkolenia online.
 5. O ile wynika to z informacji o szkoleniu, Uczestnik ma prawo do otrzymania po przeprowadzonym szkoleniu materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej. Materiały te stanowią każdorazowo podsumowanie tematyki omawianej podczas szkolenia.
 6. Użytkownik nie może, bez uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Organizatora przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy.
 7. Klient nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia bez pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Organizatora. W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Organizatora, Organizator może zażądać od Klienta skasowania nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet. 
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością serwisu z infrastrukturą informatyczną Klienta.
Koszyk zakupowy
Rozpocznijmy zakupy!
E-Sklep
0