REGULAMIN SZKOLEŃ STACJONARNYCH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Warunkiem zawarcia Umowy na Szkolenie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu Sprzedaży oraz niniejszego Regulaminu. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się Regulamin Sprzedaży.
  2. Definicje zawarte w Regulaminie mają odpowiednie zastosowanie do niniejszego Regulaminu. 
  3. Organizatorem szkoleń “Let’s play grammar KIDS” i “Let’s play grammar TEENS” , “Let’s visit London” jest  firma:  

Agnieszka Iwanicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Iwanicka ul. Środkowa 46, 05-083 Zaborów, NIP: 1181804486, REGON: 146302305, tel. 668-497-394, info@agnieszkaiwanicka.pl

4. Umowa z Użytkownikiem na wybrane Szkolenie zawierana jest przed rozpoczęciem Szkolenia, najpóźniej do 1 dnia roboczego przed jego rozpoczęciem z zastrzeżeniem wyczerpania miejsc na to Szkolenie.

5. Aktualne terminy i miejsca szkolenia znajdują się na stronie  www.agnieszkaiwanicka.pl.

  • Szkolenia odbywają się w godzinach 9:30-17:30 (z przerwami kawowymi)
  • Szkolenie ‘Let’s play grammar KIDS kierowane jest do nauczycieli języków obcych pracujących z dziećmi.
  • Szkolenie Let’s play grammar TEENS kierowane jest do nauczycieli pracujących z młodzieżą i dorosłymi
  • Szkolenie Let’s visit London kierowane jest do nauczycieli dzieci i młodzieży.
  • Uczestnicy otrzymują numerowane certyfikaty i materiały po zakończeniu szkolenia.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA, CENA SZKOLENIA, WARUNKI PŁATNOŚCI

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wykupienie biletu dostępnego przez stronę www.agnieszkaiwanicka.pl (bilety znajdują się na stronie www.agnieszkaiwanicka, zakładka: szkolenia). Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc, o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń. 

Koszt 1 biletu na 1 szkolenie:
a)  “Let’s play grammar KIDS” lub “Let’s play grammar TEENS” wynosi:

 • przy wczesnej rezerwacji tj. na 30 dni przed terminem szkolenia 339zł (słownie: trzysta trzydzieści dziewięć złotych) 
 • przy późnej rezerwacji 400zł (słownie: czterysta złotych).

b)  “Let’s visit London” wynosi:

 • przy wczesnej rezerwacji tj. na 30 dni przed terminem szkolenia 380 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych) 
 • przy późnej rezerwacji 450zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych).

Cena szkolenia zawiera 8-godzinny warsztat w profesjonalnej nowoczesnej sali szkoleniowej, catering (kawa, herbata, woda, soki, ciastka) drukowane materiały w formie książki, certyfikat.

Najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomość ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.

Warunki składania zamówienia na Bilety opisane są w Regulaminie Sprzedaży.

 

REZYGNACJA ZE SZKOLENIA

  1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zgodnie z Regulaminem Sprzedaży. 
  2. Klient ma prawo rezygnacji ze szkolenia. Rezygnacja powinna być przesłana za pośrednictwem poczty internetowej na adres: info@agnieszkaiwanicka.pl 
  3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Klientowi przysługuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty. 
  4. Z zastrzeżeniem prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy, w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Klienta później niż na 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu, Klient zobowiązany jest pokryć 100% kosztów szkolenia, chyba że znajdzie się̨ osoba, z listy rezerwowej na miejsce.
  5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Klienta później niż na 30 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu istnieje możliwość aby Klient uczestniczył w kolejnym szkoleniu “Let’s play grammar KIDS” “Let’s play grammar TEENS” w Warszawie po pokryciu dodatkowych podstawowych kosztów organizacyjnych w kwocie 100 zł.

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA 

 1. Organizator uprzedza, iż zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanych Szkoleń w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które nie ponosi winy (np. stan epidemii, klęski żywiołowej, zagrożenia epidemicznego, choroba, wypadek komunikacyjny, awaria etc.).
 2. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora Szkolenie nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie - zmiana terminu Szkolenia nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie Szkolenia Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.
 3. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Klienta kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.
 4. Organizator ma prawo zmienić lokalizację Szkolenia [w obrębie tej samej miejscowości] na 7 dni przed planowanym terminem Szkolenia, bez podania przyczyny. Organizator powiadomi o tym fakcie Użytkownika, na adres e-mail podany w Zamówieniu.
 5. O wszelkich zmianach Organizator zobowiązuje się niezwłocznie poinformować́ Klienta drogą e-mail lub za pośrednictwem telefonu. Klient w takim przypadku może zrezygnować́ ze szkolenia bez poniesienia kosztów, jeśli nie zaakceptuje dokonanych zmian.
Koszyk zakupowy
Rozpocznijmy zakupy!
E-Sklep
0