INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych będzie Agnieszka Iwanicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą :

Agnieszka Iwanicka ul. Parkowa 18/21, 30-538 Kraków, NIP: 1181804486, REGON: 146302305 dalej jako „ADO”.

KONTAKT: listownie na adres wskazany w poprzednim zdaniu albo przez e-mail: info@agnieszkaiwanicka.pl 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

a/ zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w 

b/ wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego; 

c/ do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą.

3. Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii: podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa; podmioty świadczące usługi: pocztowe oraz kurierskie,  informatyczne IT, hostingu poczty; Banki, zewnętrzne biuro księgowo – finansowe; podmioty kontrolujące ADO. ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. ADO może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili może Pan/ Pani zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.

4. ADO przechowuje dane: celem wykonania umowy/ umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia,  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu,  celem wypełnienia ciążących na ADO obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności co do przechowywania dokumentacji rachunkowej.

  1. Podmiotowi danych będącemu osobą fizyczną przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. 

Przysługuje Panu/Pani: Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO. Ma Pan/ Pani możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO. Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Pana/Pani szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/ Pana dane w powyższych celach, co do których wyraziła Pani/ Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/ Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

6.W zakresie przetwarzania danych osobowych  celem wykonania umowy obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z ADO.

Niniejsza wiadomość może zawierać poufną i prawnie zastrzeżoną korespondencję między ADO  i Klientem. 

Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem informujemy, że otrzymali ją Państwo omyłkowo oraz, że przeglądanie, rozpowszechnianie lub kopiowanie jest zabronione. W przypadku omyłkowego otrzymania niniejszej wiadomości, prosimy o niezwłoczne powiadomienie o tym nadawcy i wykasowanie oryginału./This message may contain a confidential and privileged our Company and Client communication. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that you have received this message in error – any review, distribution or copying of this message is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and delete the original.

 

Koszyk zakupowy
Rozpocznijmy zakupy!
E-Sklep
0